Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. (alumnes, professors, pares i personal d’administració i serveis).

Qui forma part del Consell Escolar?

 • La directora de l’Institut, que serà la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • 6 professors triats pel Claustre.
 • Tres representants dels pares dels alumnes, un d’ells serà designat per l’associació de pares més representativa
 • 3 representants dels alumnes a partir de 3r d’ESO. En cap cas podrà ser elegit un alumne que hagi estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la convivència del centre durant el curs en el qual tingui lloc la celebració de les eleccions.
 • Un representant del personal d’administració i serveis.
 • Un regidor o representant de l’Ajuntament del municipi.
 • El secretari de l’institut, que actua com a secretari del Consell Escolar, i que té veu però no vot.

  Com se renova el Consell Escolar?

  El procés de renovació dels membres del Consell Escolar es desenvolupa durant el primer trimestre de cada dos cursos acadèmics.
  El Consell escolar es renova per meitats cada dos anys, de forma alternativa.

  Com és el funcionament del Consell Escolar?

  El Consell Escolar es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la directora o quan sigui sol·licitat per almenys un terç dels seus membres. En tot cas és preceptiu, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final. L’assistència a les sessions del Consell Escolar és obligatòria per a tots els seus membres.
  El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple excepte en els següents casos:
 • Aprovació del pressupost i de la seva execució, que es fa per majoria absoluta.
 • Aprovació del Projecte Educatiu i del Reglament de Règim Intern, i de les seves modificacions, que es fa per majoria de dos terços.

  Quines competències té el Consell Escolar?

  a) Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i l’organització docent.
  b) Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.
  c) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi amb subjecció a l’establert en aquesta Llei i en les disposicions que la desenvolupen.
  d) Aprovar el Reglament de Règim Intern del centre.
  e) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
  f) Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
  g) Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar.
  h) Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
  i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa.
  j) Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i la cessació dels membres de l’equip directiu.
  k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

  Membres del Consell Escolar

  Junta Directiva:

  Pilar Gayoso Enrique (directora del CE)
  Esther Deyá Nadal
  Guillermo Bouzas Grau (secretari del CE)

  Personal no docent:
  Carme Dalià Martorell

  Representant de l'Ajuntament
  Fernando José Carrillo Martínez

  Professorat:

  Julià Calvo Rullán

  Sergi Blasco Ferragud

  Àngela Llodrà

  Margalida Pons Font

  Antònia Mª Sureda Colombram

  Mares/Pares:

  Pilar Tugores

  Alumnat:

  Sofía González Nievas (3r ESO B)

  Sergio Boliang Guo Su (2n ESO B)

  Alba Sánchez Gómez (3r ESO B)