D’acord amb la Instrucció 1/2013 del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats, el nostre Institut ha de renovar el seu consell escolar, representants d’alumnat i pare/mares.

 

    ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS CALENDARI 2013

DATA

ACCIÓ

RESPONSABLE

OBSERVACIONS

Abans 03/10/2013

Elaboració dels censos. Informació a tota la comunitat educativa del dia i hora del sorteig públic de la Junta Electoral

Direcció / Equip directiu

En els centres de secundària, s'han d'incloure tots els alumnes a partir de primer d'ESO (LOE).

04/10/2013

Sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, entre tots els components del cens. Convocatòria de la reunió de constitució de la Junta Electoral.

Direcció

Composició: - Primària: director, 1 professor i 1 pare o mare. - Secundària: director, 1 professor, 1 pare o mare, 1 alumne i 1 PAS.

10/10/2013

Constitució de la Junta Electoral i aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes

Junta Electoral

Els noms de les paperetes s'han d'ordenar alfabèticament i anar precedits d'una casella. Han de dur el nombre màxim de X a marcar. Els noms de pares i mares i d'alumnes de candidatures diferenciades, davall el nom, han de ressenyar la candidatura a la qual pertanyen.

17/10/2013

Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.

Presidència Junta Electoral

En el cens electoral, tot l'alumnat del centre i la comunitat educativa hi ha de constar alfabèticament amb nom i llinatges i el DNI. A la informació del procés ha de constar que una vegada acabat l'escrutini, si hi ha empats, es procedirà al sorteig públic entre les persones candidates empatades.

23/10/2013

A les 12.00 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

Secretaria / Junta Electoral

Les reclamacions es presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre.

30/10/2013

Reunió de la Junta Electoral si hi ha reclamacions als censos per resoldre dites reclamacions.

Junta Electoral

Millor si a la constitució es fixa l'hora. En cas de no haver-hi reclamacions es desconvoca.

31/10/2013

Publicació dels censos definitius.

Presidència Junta Electoral

En lloc accessible a cada sector respectiu de la comunitat educativa.

06/11/2013

A les 12.00 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit .

Secretaria / Junta Electoral

El professorat substitut no pot presentar-se, però pot votar.