APIMA - Associació de pares i mares

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes és la unió tots els pares, mares o tutors que decideixen associar-se per actuar col.lectivament a través de l'Associació en benefici i en defensa dels interessos dels seus fills o pupils. És un òrgan totalment apolític i independent de la Direcció del Centre i de l'Administració.

Objectius

Els objectius que persegueix l'Associació són: assistir als pares o tutors en tot allò relacionat amb l'educació dels seus fills o pupils, col.laborar en les activitats educatives del Centre, facilitar el contacte entre els pares i tutors amb la Direcció i el professorat del Centre i promoure activitats d'extensió educativa, cursos d'orientació familiar, conferències, publicacions, grups de treball, etc ...
Igualment són també objectius de l'Associació, a través dels representants en el Consell Escolar, contribuir a definir els objectius i principis educatius, conèixer la marxa general del Centre, vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria educativa, i participar en l'organització i finançament de cursets, esports, visites culturals, festes del Centre, viatges d'estudi, etc ...

 


 

Junta Directiva

PRESIDENTA: Cristina Aguirre Molina

Com fer-se soci?  |  Estatuts de l'APIMA

Mitjans de l'APIMA


La força de l'Associació serà més gran com més elevat sigui el nombre de socis.

Els mitjans de què disposa l'Associació són, d'una banda, els recursos humans, és a dir, els pares i tutors que poden col.laborar a través de la Junta Directiva i l'Assemblea General i de l'altra, els recursos econòmics que s'obtenen de les quotes dels seus associats