GESTIÓ DE LA QUALITAT

Política de la Qualitat

L’IES Son Rullan ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha definit el seu sistema de gestió cap a la millora a partir de models basats en la qualitat.

Són referents fonamentals el Model Europeu de Gestió de la EFQM i el sistema d’assegurar la qualitat en la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

El que es pretén és la millora continua dins un Sistema de Gestió per processos.

Els principis bàsics de la Política de la Qualitat són els següents :
• Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa (personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.). Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat.
• La millora dels resultats a partir dels indicadors i els objectius per coneixer el que s’ha aconseguit.
• La gestió per processos orientada cap la millora continua des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i revisió que ens ha de conduir a la millora dels mateixos.
• Implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió que tengui com a referent el que marca la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
• Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció dels clients.
• Revisió del sistema de gestió i actualització periòdica dels processos.
• Auditories internes i externes del sistema de gestió de la qualitat.
• Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la millor preparació personal i intelectual possible.
• Coherència i consens metodològic.

El compromís amb el sistema de gestió de la qualitat afecta a tot l’Institut. Tots tenim el compromís de complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables al centre i en la millora continua de l’eficàcia del sistema.

DC040105 Política de la qualitat Rev01 Data:28/07/09

Documents - Mapa de Processos

Mapa d e Proces sos